مطالب مرتبط با کلید واژه

کار گروهی


رئیس گروه ارزیابی، انتخاب و توسعه مدیران وزارت بهداشت: احراز پست‌های مدیریتی پایه و میانی در نظام سلامت، منوط به اخذ تاییدیه از کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت

رئیس گروه ارزیابی، انتخاب و توسعه مدیران وزارت بهداشت: احراز پست‌های مدیریتی پایه و میانی در نظام سلامت، منوط به اخذ تاییدیه از کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت

خانم فرید با بیان این‌که در کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت متقاضیان پست‌های مدیریتی از فیلترهای مختلفی عبور می‌کنند تا شایستگی آنان برای پست‌های مذکور احراز و اثبات شود گفت: ارزیابان کشوری در این کانون با استفاده از چک‌لیست‌های سازمان اداری و استخدامی و طبق شاخص‌های بومی‌سازی شده در حوزه مدیریت سلامت، متقاضیان پست‌های مدیریتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

ادامه مطلب