مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت توسعه مدیریت ومنابع


شناسنامه خدمات معاونت توسعه مدیریت ومنایع

شناسنامه خدمات معاونت توسعه مدیریت ومنایع

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری              1-خدمت انتقال کارکنان دانشگاه اعم از بهداشتی و درمانی، آموزشی به سایر دستگاه‌های اجرایی خدمات سال97( انتخابی از لیست  دوراول )باتوجه به عدم ارسال تفاهم نامه دور ...