مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت بهداشتی


شناسنامه خدمات معاونت بهداشتی

شناسنامه خدمات معاونت بهداشتی

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح  نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03             1-خدمت ثبت موارد مثبت سرطان در سیستم پورتال غیر واگیر لیست خدمات شناسه دار دور اول اصلاح نظام ...