شناسنامه خدمات معاونت بهداشتی

تعداد بازدید:۸۷۸
شناسنامه خدمات معاونت بهداشتی
  • لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح  نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03

            1-خدمت ثبت موارد مثبت سرطان در سیستم پورتال غیر واگیر

  • لیست خدمات شناسه دار دور اول اصلاح نظام اداری سالهای 96-94

            1-خدمت صدور کارت بهداشت با شناسه 16041017000 

            2-خدمت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت با شناسه 16041021000

            3-خدمت ارتقای آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت با شناسه ۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰

  • خدمات سال97( انتخابی از لیست دوراول )باتوجه به عدم ارسال تفاهم نامه دور دوم اصلاح نظام اداری درسال مذکور

            1-خدمت خدمات پزشک خانواده باشناسه16021020000

           2-خدمت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی باشناسه16021018102 

  • لیست خدمات کشوری واستانی سال99باتوجه به تفاهم نامه دور دوم اصلاح نظام اداری مورخ 98/12/12

         1-شناسنامۀ خدمت اعتباربخشی مؤسسات سلامت باشناسه 16061012000

         2-شناسنامه خدمت اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال با شناسه  10031019000

         3-شناسنامۀ خدمت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با شناسه 16042573000 

کلید واژه ها: معاونت بهداشتی خدمات شناسه دار الکترونیکی لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری خدمات بدون شناسه

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۹