مطالب مرتبط با کلید واژه

رئوس شرح وظایف کارشناس


وظایف واحدآموزش ضمن خدمت

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت: 1- برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود با هماهنگی معاونت‌های تخصصی 2- هماهنگی و برگزاری کمیتۀ اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان 3- نظارت بر تهیه و تکمیل تقویم ...