وظایف واحدآموزش ضمن خدمت

تعداد بازدید:۹۲۴۶

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت:

1- برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود با هماهنگی معاونت‌های تخصصی

2- هماهنگی و برگزاری کمیتۀ اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

3- نظارت بر تهیه و تکمیل تقویم آموزشی

4- بررسی اهداف، نتایج و دستاوردهای آموزشی دوره‌های پیشنهادی بر اساس نیازسنجی آموزشی و سپس صدور مجوز اجرا و تخصیص کد به آن

5- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی بهبود مدیریت، شغلی، توانمندی‌های عمومی و فرهنگی اجتماعی

6- نظارت مستمر بر اجرا، برگزاری دوره‌ها، آزمون و ارزشیابی دوره‌ها در واحدهای تابعه

7- بررسی و تأیید گواهینامۀ آموزشی کارکنان به‌منظور استفاده از مزایای انگیزشی (ارزشیابی، اخذ رتبه، گواهینامۀ نوع دوم و...)

8- صدور گواهینامۀ دوره‌های آموزشی با توجه به مستندات و مدارک موجود

9- ابلاغ و تشریح قوانین و مقررات آموزشی مصوب، جهت همکاران

10- بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت جهت دوره‌های آموزشی و تهیۀ بانک مدرسین

11- نوآوری، خلاقیت و پیشنهاد فناوری‌های لازم جهت اجرای دوره‌های آموزشی

12- نظارت بر واحد آموزش ضمن خدمت ستاد دانشگاه و حسن اجرای امور مربوطه در سطح واحدهای تابعه

 

رئوس شرح وظایف کارشناس آموزش ضمن خدمت:

1- برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود با هماهنگی معاونت‌های تخصصی

2- هماهنگی و برگزاری کمیتۀ اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

3- نظارت بر تهیه و تکمیل تقویم آموزشی

4- بررسی اهداف، نتایج و دستاوردهای آموزشی دوره‌های پیشنهادی بر اساس نیازسنجی آموزشی و سپس صدور مجوز اجرا و تخصیص کد به آن

5- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی بهبود مدیریت، شغلی، توانمندی‌های عمومی و فرهنگی اجتماعی

6- نظارت مستمر بر اجرا، برگزاری دوره‌ها، آزمون و ارزشیابی دوره‌ها در واحدهای تابعه

7- بررسی و تأیید گواهینامۀ آموزشی کارکنان به‌منظور استفاده از مزایای انگیزشی (ارزشیابی، اخذ رتبه، گواهینامۀ نوع دوم و...)

8- صدور گواهینامۀ دوره‌های آموزشی با توجه به مستندات و مدارک موجود

9- ابلاغ و تشریح قوانین و مقررات آموزشی مصوب، جهت همکاران

10- بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت جهت دوره‌های آموزشی و تهیۀ بانک مدرسین

11- نوآوری، خلاقیت و پیشنهاد فناوری‌های لازم جهت اجرای دوره‌های آموزشی

12- نظارت بر واحد آموزش ضمن خدمت ستاد دانشگاه و حسن اجرای امور مربوطه در سطح واحدهای تابع

کلید واژه ها: رئوس شرح وظایف کارشناس واحد آموزش ضمن خدمت رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول رئوس شرح وظایف شرح وظایف وظایف کارشناس کارشناس مسئول آموزش آموزش ضمن خدمت

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۱