مطالب مرتبط با کلید واژه

واحدتحول اداری


وظایف واحدتحول اداری

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول تحول اداری 1-  اجرای نظام پیشنهادها جهت بهره برداری از نظرات کارکنان در ارائه خدمات 2 - نظارت بر ثبت برنامه عملیاتی سالیانه مشترک معاونت توسعه مدیریت ومنابع و تهیه گزارشهای موردی مربوطه جهت ارائه به مدیریت ...