وظایف واحدتحول اداری

تعداد بازدید:۸۹۰

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول تحول اداری


1-  اجرای نظام پیشنهادها جهت بهره برداری از نظرات کارکنان در ارائه خدمات
2 - نظارت بر ثبت برنامه عملیاتی سالیانه مشترک معاونت توسعه مدیریت ومنابع و تهیه گزارشهای موردی مربوطه جهت ارائه به مدیریت متبوع 
3-نظارت برثبت شاخص های عمومی واختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه در سامانه تسما 
4- برگزاری جلسات وتهیه گزارش از اجرای برنامه مدیریت بهره وری دردانشگاه 
5-شرکت و هماهنگی و تنظیم صورتجلسات : کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه به صورت فصلی و تحول نظام سلامت دانشگاه به صورت ماهیانه
6- جمع آوری اطلاعات برنامه های اجرایی جهت تعیین و احصاء تصدی های قابل واگذاری به شهرستانها و واحدهای تابعه 

 

کلید واژه ها: واحدتحول اداری رئوس شرح وظایف

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۰