فرآیند ورود و خروج نیروهای متعهد خدمت تحت عنوان هیات علمی