آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰۴ مورخ ۱۱/۴/۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژهفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
" قانون حمایت از حقوق معلولان"فرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
احتساب مدرک تحصیلی بالاتر رزمندگانفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
بخشنامه مشاغل سخت و زیان آورفرآیندها و بخشنامه های واحد بازنشستگی
آگهی استخدام شرکتی ۹۷آگهی های استخدام
جدول سنوات ارفاقی جانبازانمدارک مورد نیاز برای مشاغل سخت و زیان آور
مدارک مورد نیاز ، فرم مشخصات جانبازان ومعلولین و درخواست بازنشستگی جانبازان ومعلولینمدارک مورد نیاز برای مشاغل سخت و زیان آور
فرم مربوط به اطلاعات مستخدمین مشاغل سخت وزیان آورمدارک مورد نیاز برای مشاغل سخت و زیان آور
فرم درخواست احتساب بر افزایش خدمت کار با اشعه براساس بند۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعهفرم درخواست احتساب بر افزایش خدمت کار با اشعه براساس بند۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه
مدارک مورد نیازمدارک مورد نیاز جهت کمک هزینه ازدواج و فوت
مدارک مورد نیازجهت برقراری حقوق بازنشستگیمدارک مورد نیاز جهت برقراری حقوق بازنشستگی
تعهدنامه همسر متوفیمدارک مورد نیاز جهت برقراری حقوق بازنشستگی
تعهدنامه فرزندان اناثمدارک مورد نیاز جهت برقراری حقوق بازنشستگی
فرآیند صدور معرفی نامه جهت دریافت دسته چک و افتتاح حساب جاریفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
فرآیند صدور معرفی نامه جهت تسهیلات رفاهیفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
فرآیند صدور معرفی نامه جهت ارائه به بیمه گزارانفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
فرآیند صدور گواهی ضمانت حقوقی بازنشستگان و شاغلینفرآیندها و بخشنامه های واحد بازنشستگی
فرآیند صدور گواهی حقوقی بازنشستگانفرآیندها و بخشنامه های واحد بازنشستگی
فرآیند حضور و غیاب کارکنانفرآیندها و بخشنامه های واحد مرخصی ها
فرآیند جذب نیروهای مشمول طرح پزشکی وپیراپزشکیفرآیندها و بخشنامه های واحد استخدام