هدایت پزشکی عملیات ۱۰-۵۰

واحدی است که مناسبترین مشاوره درمانی جهت حفظ وبهبود وضعیت بالینی بیمار/ مصدوم را با توجه به شرایط بیمار/ مصدوم و امکانات موجود به تکنسین ها ارائه می دهد و وظیفه هدایت پزشکی عملیات را بر عهده دارد .

مشاور پزشکی: فردی است با حداقل مدرک پزشک عمومی که مسوولیت هدایت پزشکی عملیات را به عهده دارد.

تبصره 0: توصیه می شود یک نفر متخصص به عنوان پشتیبان جهت مشاوره موارد تخصصی با ایجاد ارتباط تله
مدیسین)پزشکی از راه دور( در هر شیفت کاری برای هر مرکز ارتباطات در نظر گرفته شود. بدیهی است در این موارد
مسوولیت مشاوره ارائه شده نهایی به تکنسین/ پرستار بر عهده پزشک مشاور مرکز ارتباطات می باشد.
 

دستورات پزشکی: کلیه راهکارها و دستورات پیشگیرانه دارویی – درمانی که در طی فوریت از سوی پزشک به
تکنسین ارائه می گردد.
مشاوره پزشکی: کلیه مشاوره هایی که جهت درمانهای پزشکی ، تعیین تکلیف ،تصمیم گیری، تشخیص احتمالی
و تعیین تخصص لازم به منظور اخذ پذیرش بیمار و تعیین بخش)سانتر( مورد نیاز، لازم می باشند.

 انواع مشاوره:
مشاوره به تکنسین عملیات : شامل مشاوره در مورد پروتکل های برون خط )آفلاین( ومشاوره پزشکی در سایرموارد مورد درخواست تکنسین می باشد.
دستور بر بالین بیمار: دستوری که به تکنسین فوریت ها بعد از ارزیابی اولیه و اخذ شرح حال و انجام معاینات لازم دریافت می شود . (این دستور ممکن بصورت برون خط)آفلاین( و یا درون - برای انجام هر اقدام درمانی از خط)آنلاین( صورت پذیرد.

دستوردر حین انتقال: دستوری که به هر دلیل در حین انتقال مصدوم با توجه به تغییرات شرایط بالینی بیمار به مرکز درمانی
انجام می شود. 

دستور برون خط(آفلاین): دستوراتی که به صورت پروتکل از قبل آموزش داده شده، بر بالین بیمار بدون تماس با قابل انجام است در این شرایط می بایست استفاده از پروتکل برون خط (آفلاین)  به مرکز ارتباطات اعلام گردد. در صورت وجود هر گونه سوال و یا ابهام در استفاده از دستور برون خط (آفلاین) ، تکنسین می بایست مشاوره برخط(آنلاین) را انجام دهد تکنسین ارشد کد عملیلاتی پس از انجام آموزش لازم می تواند از پروتکل های آفلاین استفاده نماید و ضروری است پروتکل های آفلاین مربوطه داخل آمبولانس به صورت فیزیکی و یا روی تلفن همراه بر روی گوشی های هوشمند( PDA)در دسترس باشد در صورتی که تکنسین به هردلیل نخواهد یا نتواند از پروتکل آفلاین استفاده نماید پزشک مشاور موظف به ارائه مشاوره پزشکی می باشد.
 

کلید واژه ها: ماموریت اورژانس