واحد تریاژ تلفنی

واحد تریاژ تلفنی : اولین محل برقراری ارتباط بین مددجو و سیستم فوریتهای پزشکی می باشد. این واحد به عنوان خط اول پاسخگویی، مستقیم و بدون واسطه با مددجو ارتباط برقرار کرده و علت تماس را ارزیابی می نماید و براساس دستورالعمل مربوطه علاوه بر درخواست اعزام واحدهای عملیاتی بر حسب مورد، سعی در ارائه مشاوره به فرد تماس گیرنده می کند تا در حد امکان بروز عوارض متعاقب حادثه یا بیماری را به حداقل رسانده و بیمار/ مصدوم و صحنه حادثه را تا رسیدن نیروهای عملیاتی اورژانس در حد امکان مدیریت نماید.

پرستار تریاژ تلفنی: دستورالعمل کشوری تریاژ تلفنی متعاقباٌ ابلغ خواهد گردید و پس از ابلاغ بر اساس نیازهای
محلی قابل بومی سازی خواهد بود و موارد بومی سازی شده باید به تأیید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
کشورو پس از ابلاغ استفاده از آن الزامی است.

کلید واژه ها: دیسپچ