روز جهانی مبارزه با کار کودکان

تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۴۰۲