معرفی همکاران

تعداد بازدید:۵۵۴۱

مدیریـت امـور حقوقـی و قراردادهـا : 

                               سید جواد رضایی

                               کاردانی علوم آزمایشگاهی

                               کارشناسی حقوق

                               کارشناسی ارشد مدیریت 

                               عضویت در هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری                  

                               شماره تماس مستقیم : 33132046    داخلی 2221

 

مسئول دفتر:

                          بهزاد بهرامی

                         داخلی 2221 مستقیم 33125223

 

کارشناسـان امـور حقوقـی : 

                         حمیـد بالـی بیگـی

                         داخلی 2216 مستقیم 33125223

                         فاطمـه صـادقـی

                         داخلی 2216  مستقیم 33125223 

                         سید مجتبی مدنی

                         داخلی 2216   مستقیم  33125223                           

                         منصور عظیمی

                        مستقیم 34173601 
                         بهزاد دارابی                     

                         داخلی 2221 مستقیم 33125223

                         کوروش لک

                         داخلی 2221 مستقیم 33125223

کارشناسـان امـور قـراردادهـا : 

                       سیـد منصـور حیـدری

                       خـانم زینـب ساکـی

                       علیرضا اورنگ

                       مریم فراهانی

                       مستقیم : 33125223   داخلی 2374

 

کارشناسان امور املاک :          

                      سیداعلاء رضوی

                      محدثه غنچی

                    

                    داخلی 2214   مستقیم 33126055

             

کارشناس تعهدات امور دانشجویی :

                       عبدالرضا وروانی فراهانی

                       مستقیم 34173638

کلید واژه ها: معرفی همکاران مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک