معرفی همکاران

تعداد بازدید:۳۰۲۰

مدیریـت امـور حقوقـی و قراردادهـا : 

                          آقـای غلامــعباس حسیـن آبـاد 

                          کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                          مستقیم : 33132046    داخلی 2221

 

کارشناسـان امـور حقوقـی : 

                          آقـای حمیـد بالـی بیگـی 

                          کارشناس ارشد حقوق بین الملل 

                         خـانم فاطمـه صـادقـی

                          کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                          آقـای محمدرضـا فـرجـی 

                          کارشناس حقوق  

                         آقای منصور عظیمی

                         کارشناس حقوق 

                        مستقیم : 33125223    داخلی 2216 

 

کارشناسـان امـور قـراردادهـا : 

                          آقـای سیـد منصـور حیـدری

                          کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

                          خـانم زینـب ساکـی

                          دانشجوی ارشد حقوق عمومی

                          آقای علیرضا اورنگ 

                          کارشناس قراردادها 

                          مستقیم : 33130252    داخلی 2374

کارشناسان امور املاک :

                           آقای سعید باریکا

                          کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

                          آقای صالح سلطانی

                          دانشجوی ارشد حقوق عمومی

                      

کارشناس تعهدات امور دانشجویی :

                         آقای عبدالرضا وروانی فراهانی

                         کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کلید واژه ها: معرفی همکاران مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱