معرفی همکاران

تعداد بازدید:۵۰۵۳

مدیریـت امـور حقوقـی و قراردادهـا : 

                              آقـای سید جواد رضایی

                               مدیریت امور حقوقی و قراردادها 

                               کارشناس ارشد مدیریت 

                              عضویت در هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

                              کارشناس علوم آزمایشگاهی 

                         

                          مستقیم : 33132046    داخلی 2221

 

کارشناسـان امـور حقوقـی : 

                          آقـای حمیـد بالـی بیگـی 

                         کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

                         داخلی 2216   مستقیم 33125223

                         خـانم فاطمـه صـادقـی

                          کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                        داخلی 2216    مستقیم 33125223 

                          آقای سید مجتبی مدنی 

                            کارشناس حقوق 

                       داخلی 2216      مستقیم 33125223 

                          آقـای محمدرضـا فـرجـی 

                          دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                        داخلی 2231   مستقیم 

                         آقای صابر غریبی مهرآبادی

                         کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی 

                        داخلی 2231   مستقیم 

                         آقای منصور عظیمی

                         کارشناس حقوق 

                        مستقیم 34173601 

                        آقای بهزاد بهرامی 

                         کارشناس پیگیری امور حقوقی و مسئول دفتر مدیریت حقوقی 

                        کارشناس ارشد حسابداری 

                      داخلی 2221  مستقیم 33132046

                        

 

کارشناسـان امـور قـراردادهـا : 

                          آقـای سیـد منصـور حیـدری

                          کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

                          خـانم زینـب ساکـی

                          دانشجوی ارشد حقوق عمومی

                          آقای علیرضا اورنگ 

                          کارشناس قراردادها 

                          مستقیم : 33138086    داخلی 2374

 

کارشناسان امور املاک :          

                      آقای صابر غریبی مهرآبادی

                     کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی 

                     داخلی 2231   مستقیم

                                  

کارشناس تعهدات امور دانشجویی :

                             آقای عبدالرضا وروانی فراهانی

                             کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

                             مستقیم 34173638

کلید واژه ها: معرفی همکاران مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک