معرفی همکاران

تعداد بازدید:۲۵۶۹

مدیریـت امـور حقوقـی و قراردادهـا : 

                          آقـای غلامــعباس حسیـن آبـاد 

                          کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                          مستقیم : 33132046    داخلی 2221

 

کارشناسـان امـور حقوقـی : 

                          آقـای حمیـد بالـی بیگـی 

                          کارشناس ارشد حقوق بین الملل  

                          آقـای  سعیـد باریـکا

                          کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                          آقـای محمدرضـا فـرجـی 

                          کارشناس حقوق 

                          خـانم فاطمـه صـادقـی

                          کارشناس ارشد حقوق خصوصی

                        مستقیم : 33125223    داخلی 2216 

 

کارشناسـان امـور قـراردادهـا : 

                          آقـای سیـد منصـور حیـدری

                          کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

                          خـانم زینـب ساکـی

                          کارشناسی ارشد حقوق عمومی

                          مستقیم : 33130252    داخلی 2374

کلید واژه ها: معرفی همکاران مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۰