معرفی همکاران

تعداد بازدید:۳۵۹۶

مدیریـت امـور حقوقـی و قراردادهـا : 

                          آقـای دکتر مصطفی اسفینی 

                           

                          مستقیم : 33132046    داخلی 2221

 

کارشناسـان امـور حقوقـی : 

                          آقـای حمیـد بالـی بیگـی 

                          کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

                         خـانم فاطمـه صـادقـی

                          کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                          آقای سعید باریکا

                           دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

                          آقـای محمدرضـا فـرجـی 

                          دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                         آقای منصور عظیمی

                         کارشناس حقوق 

                        آقای سید مجتبی مدنی

                         کارشناس حقوق

                        مستقیم : 33125223    داخلی 2216 

 

کارشناسـان امـور قـراردادهـا : 

                          آقـای سیـد منصـور حیـدری

                          کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

                          خـانم زینـب ساکـی

                          دانشجوی ارشد حقوق عمومی

                          آقای علیرضا اورنگ 

                          کارشناس قراردادها 

                          مستقیم : 33130252    داخلی 2374

کارشناسان امور املاک :

                           آقای غلامعباس حسین آباد

                          کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

                          آقای صالح سلطانی

                          دانشجوی ارشد حقوق عمومی

                      

کارشناس تعهدات امور دانشجویی :

                         آقای عبدالرضا وروانی فراهانی

                         کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کلید واژه ها: معرفی همکاران مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۴۰۱