معرفی همکاران

تعداد بازدید:۲۲۳۵

مدیریت امور حقوقی : 

                          آقای غلامــعباس حسین آباد 

                         کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

                        مستقیم : 33132046

کارشناسان امور حقوقی : 

         

                       آقای حمید بالی بیگی 

                      کارشناس ارشد حقوق بین الملل

                                مستقیم : 33125223     

                     آقای  سعید باریکا

                     کارشناس ارشد حقوق خصوصی  

                                 مستقیم : 33125223 

                    آقای محمدرضا فرجی 

                    کارشناس حقوق 

                               مستقیم : 33125223 

                   خانم فاطمه صادقی

                   کارشناس ارشد حقوق خصوصی

                           مستقیم : 33125223 

کارشناس امور قراردادها 

                        آقای سید منصور حیدری

                     کارشناسی ارشد علوم سیاسی  

                      مستقیم : 33130252   

                      خانم زینب ساکی

                    کارشناسی ارشد حقوق عمومی

                     مستقیم : 33130252     

کلید واژه ها: معرفی

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹