شرح وظایف تعهدات و اسناد

تعداد بازدید:۲۰۵۶

امور تعهدات

  • بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدینی که از انجام خدمت تعهدات قانونی خویش، خودداری نموده اند
  • اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارات و قسمت های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد
  • اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذراندن دوره های آموزشی به این دفتر معرفی می گردند
  • اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی

پیگیری اسناد متعهدین به خدمت( دانشجویان پزشکی،‌ پرستاری ،‌  بهیاری) و مستنکفین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است

  • نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
  • اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی
  • اخذ وثیقه ملکی و غیر ملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
  • اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
  • در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
  • مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

کلید واژه ها: شرح وظایف تعهدات مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک