معرفی مدیر حقوقی

تعداد بازدید:۱۳۶
  

نام و نام خانوادگی: سید جواد رضایی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت

پست الکترونیک: j.rezaee@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 08633136055

شماره تماس داخلی: 2221

آدرس:اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر دانشگاه علوم پزشکی اراک

سوابق اجرایی

 • مدیر دانشجویی
 • رئیس دفتر ریاست دانشگاه

 

شرح وظایف

 • اظهار نظر مشورتی و ارائه راه حلهای قانونی منطبق بر قوانین و مقررات به واحد های تابعه دانشگاه در موارد مختلف حقوقی ، قضایی ، اداری ، استخدامی و ثبتی ...
 • جمع آوری و نگهداری کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامه ها و آئئن نامه ای مورد نیاز و ایجاد آرشیو مناسب با استفاده از فناوری روز .
 • اقامه دعاوی درمراجع حقوقی وکیفری بطرفیت اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) و سازمانهای دیگر و تهیه لوایح دفاعیه و اقدامات حقوقی در ارتباط با دفاع و تعقیب و اقامه دعاوی و کلیه مراحل رسیدگی و پاسخ گویی و دفاع در دعاوی علیه دستگاه
 • استیفاء حقوق دولت از متعهدین خدمت به دستگاه .
 • اخذ تعهد نامه رسمی یا ضمانت نامه های دیگر از افراد با معرفی وزارتخانه یا واحد های ذیربط دانشگاه و ارسال اسناد مأخوذه به واحدهای متقاضی و فک وثیقه و سایر تعهدات با اعلام واحد های مربوطه .
 • بررسی و اظهار در کلیه عقد و قراردادهایی که از نظر حقوقی برای دستگاه ایجاد تعهد می نماید .
 • تشکیل کلاسهای آموزشی با هماهنگی واحد آموزش جهت رابطین حقوقی و مستقر در واحدهای تابعه .
 • انجام تشریفات قانونی و مقدماتی قبل از برگزاری مناقصات و نظارت و تأیید تنظیم شرایط برگزاری مناقصات و نظارت و تأیید تنظیم شرایط برگزاری مناقصات و مزایدات .
 • نظارت بر تنظیم قراردادهای واحد های تابعه .
 • شرکت در جلسات مختلف از جمله کمیته ها و کمیسیونهای دانشگاه .
 • انجام حمایت قضایی از کارکنان و پرسنل شاغل در دانشگاه و واحدهای تابعه در مراجع قضایی .
 • اخذ مصوبات از سایتهای مختلف از جمله سایت وزارتخانه و و ابلاغ به واحدهای تابعه .
 • تهیه برنامه های عملیاتی و استراتژیک واحد بطور منسجم در اوایل هر سال و ارائه آن به واحد مربوطه .
 • تهیه گزارش عملکرد واحد در پایان هر ماه بطور ماهیانه و یا ۴ ماهه و یا سالیانه و ارائه آن به واحد مربوطه .
 • انجام ارزشیابی عملکرد واحد و کارکنان و بررسی و اتخاذ روشهای مناسب و استاندارد سازی وظائف آنها .