وظایف امور قراردادها

تعداد بازدید:۸۸۷۸

امور قراردادها

شرح وظایف:

 

- برگزاری و تشکیل جلسه مناقصه عمومی و بارگزاری درخواست های مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پس از اخذ مجوزهای لازم و ابلاغ صورتجلسات کمیسیون مناقصه به واحدهای تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت/شخص برنده

- پیگیری اخذ قیمت پایه (پیش فراخوان) جهت برگزاری فراخوان مناقصه و انعقاد قرارداد

- تشکیل جلسات کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه دو مرحله ای

- تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد

- بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی و مالی و غیره

- پیگیری اخذ شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری

- پیگیری تکمیل امضای قرارداد و تائید آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه قراردادها

- ارجاع قرارداد تکمیل امضا شده و بارگزاری در سامانه معاملات و قراردادها به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز

- پاسخگویی به موقع به مکاتبات ارجاع شده از معاونتها و مدیریتهای دانشگاه در خصوص مناقصات و قراردادها

- تنظیم صحیح قراردادها

- مشاوره تلفنی به واحدها و مراکز تابعه درخصوص قرارداد ، مناقصه ، الحاقیه و ....

کلید واژه ها: شرح وظایف امور قراردادها مدیریت امور حقوقی و قراردادها