زادروز محمد خوارزمی، ریاضیدان و فیلسوف ایرانی و روز ملی فناوری اطلاعات

تاریخ : ۲۲ تیر ۱۴۰۲