اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران

تاریخ : ۲۷ تیر ۱۴۰۲