پرسش‌های متداول


آیا برای اخذ تعهد محضری نیاز به حضور ضامنین در اداره حقوقی می باشد ؟ 

خیر ؛ نیاز اصلی فقط حضور ضامنین در یکی از دفاتر اسناد رسمی و رونوشتی از مدارک مثبته به اداره حقوقی جهت ثبت می باشد .