پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۴۳۰

آخرین ویرایش: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰


آیا برای اخذ تعهد محضری نیاز به حضور ضامنین در اداره حقوقی می باشد ؟ 

خیر ؛ نیاز اصلی فقط حضور ضامنین در یکی از دفاتر اسناد رسمی و رونوشتی از مدارک مثبته به اداره حقوقی جهت ثبت می باشد . 

انجام تعهدات آموزش رایگان جهت دریافت مدرک تحصیلی  یعنی چه؟

به استناد قانون ماده یک وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه دانش اموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیلات خود به منظور ادای دین و به تناسب مدت تحصیلات خود در رشته ها و مناطق مورد نیاز کشور ( به میزان برابر یا دو برابر سنوات بسته به سهمیه ثبت نامی) خدمت نمایندبا توجه به تعهدات یادشده و سایر تعهداتی که حسب  مورد بصورت خاص از دانش اموختگان اخذ گردیده دانش اموختگان علوم پزشکی قبل از انجام تعهدات خود مجاز به  دریافت دانشنامه نخواهند بود.

برای خروج از کشور چه اقدامی باید صورت گیرد؟

ابتدا دانشجو باید به آموزش دانشکده مراجعه نماید و تقاضای خود را ارائه دهد اگر دانشجوی روزانه باشد بسته به نوع سفر(زیارتی و علمی: تعهدمحضری  سیاحتی: ضمانت بانکی) از سوی دانشکده به دفترحقوقی  معرفی می گردد. در مرحله بعد وقتی اشتغال به تحصیل دانشجو منضم به تاییدیه دفترحقوقی دانشگاه به این امور ارسال گردید دانشجو می‌تواند برای دریافت گواهی قابل ترجمه و معرفی نامه به اداره وظیفه (سفرعلمی) به معاونت آموزشی مراجعه نمایید

آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

طرف شکایت باید حتما دولت و دستگاه‌های دولتی باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست. اما دیوان می‌تواند استثنائا به شکایت مطرح شده علیه بعضی دستگاه‌های عمومی غیر دولتی رسیدگی نماید.

احکام قطعی دیوان چگونه اجرا می‌شود ؟

سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دائر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟

1- در صورتیکه یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رأی باشد می‌تواند با ارائه مدرک جدید از شعبه صادر کننده رأی تقاضای رسیدگی نماید ، به این درخواست اعاده دادرسی گفته می‌شود . 2- در صورتیکه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع را جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهد و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی می‌نماید ، به این درخواست، اعمال ماده 18 گفته می‌شود . 3- در صورتیکه حداقل دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند می‌توانند موضوع را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به رئیس دیوان گزارش دهند ، به این درخواست اعمال ماده 16 گفته می‌شود. 4- اعتراض ثالث که وفق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل می‌آید .

در صورت استنکاف از حکم شعبه دیوان چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟

در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی شعبه صادر کننده رأی به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان یا معاون او جهت ارجاع به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام گزارش می‌نماید و دادرس مذکور از طریق 1- احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای احکام یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین 2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم له در صورتیکه حکم یکسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد 3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع وفق مقررات قانون آئین دادرسی4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان اقدام به اجرای رأی می‌نماید و چنانچه موضوع رأی از طرق فوق اجرا نشد و دستگاه اداری محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نمود، با رأی شعبه رسیدگی کننده مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود و رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ قابل اعتراض در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.

تصرف عدوانی به چه معناست؟ 

اگر کسی بدون اجازه و بدون مجوز در ملک کسی تصرف کند متصرّف عدوانی شناخته می شود و ضامن تمامی خسارات خواهد بود و در صورت وجود شرایطی مجرم محسوب خواهد شد.تصرف عدوانی ماهیتی شبیه غصب دارد با این تفاوت که تصرف عدوانی مخصوص مال غیر منقول است مثل خانه اما غصب هم در اموال منقول وجود دارد هم در اموال غیر منقول پس می توان این گونه گفت که هر تصرف عدوانی غصب است اما هر غصبی تصرف عدوانی نیست.نکته دیگر آن که در تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نمی شود و تصرف عدوانی زمانی مطرح می شود که فرد متصرف سابق ملک بوده و کسی دیگر بدون مجوز و با عدوان تصرف را از او می گیرد و از آن خود می کند فرد در اینجا باید سبق تصرف خود را در دادگاه ثابت کند و همچنین غیر مجاز بودن تصرف دیگری را هم ثابت کند.

اخذ به شفعه چیست و در چه اموالی به وجود می آید؟

در جایی که دو نفر در مال غیر منقولی شریک باشند و یکی از شرکاء سهم خود را بیع کند و بفروشد به شخص ثالثی حال شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن معامله آن سهم را از ثالث بخرد.در اینجا نام شریک دیگر که اخذ به شفعه می کند را شفیع می گویند. در واقع فلسفه اخذ به شفعه برای فرار از شریک ناخواسته است که قانون این حق را به شفیع می دهد مال را از ثالث با پرداخت پول معامله بگیرد. اخذ به شفعه ایقاع است یعنی به اراده یک نفر واقع می شود و خریدار در این امر نمی تواند مقاومتی بکند. نکته دیگر اینکه حق شفعه را باید فوری اعمال کرد و گرنه ساقط خواهد شد.

اگر ملکی را در بازداشت و یا رهن بوده است مالک آن را بفروشد تکلیف چیست؟

طبق قانون اجرای احکام مدنی این انتقال باطل و بلا اثر است.

ماده ۵۶ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷ هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم ‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد

اگر در دادگاه فرد را الزام به تنظیم سند رسمی کنیم اما با هم با وجود حکم دادگاه سر باز بزند تکلیف چیست؟

اگر دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام دادگاه می خواهد و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا کند اگر ظرف ۱۰ روز اجرا نکرد خریدار مجدد به اجرای احکام مراجعه می کند. در این جا دیگر خود دایره اجرای احکام در وقت مقرر در دفترخانه حاضر می شود و سند را به جای فروشنده امضا می کند این امر در فقه هم پیش بینی سده تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع یعنی در جایی که فرد از اجرا امتناع می کند. حاکم یا دادگاه خودش حکم را اجرا می کند. پس در این حالت نماینده دادگاه به نمایندگی از فروشنده دفتر و سند انتقال را امضا می کند.

اگر در مورد مال غیر منقول اختلافی پیش بیاید در کدام دادگاه باید طرح دعوا کرد؟

دعوای حقوقی در یک دسته بندی به منقول و غیر منقول تقسیم می شود دعاوی منقول دعاوی هستند که ناشی از اموال و حقوق منقول هستند و اگر از این منشا دعوایی شکل بگیرد فرد برای اقامه دعوا باید به دادگاه محل زندگی خوانده برود و طرح دعوا کند.