فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم PTS بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۷-۱۴۰۰)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۷ کد : ۱۹۷۶۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۴۲
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم PTS بیمارستان ولیعصر (عج)  دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۷-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر  دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم پنوماتیک بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس :       www.setadiran.ir         انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.                                      

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  ساعت 19 روز  شنبه  تاریخ  1400/06/13

 مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه :  روز سه شنبه تاریخ  1400/06/23

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9  صبح روز چهارشنبه تاریخ  1400/06/24

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  3.750.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252-

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021  

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم PTSب دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها


( ۳ )

نظر شما :