فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذا (بامصالح) بیمارستان امام سجاد (ع) بهداشت و درمان آشتیان

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۴ کد : ۱۹۹۵۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۶۵
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذا (بامصالح) بیمارستان امام سجاد (ع) بهداشت و درمان آشتیان

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذا (با مصالح) بیمارستان امام سجاد ع شبکه بهداشت و درمان آشتیان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه از تاریخ 16/6/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز شنبه  تاریخ  20/6/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز سه شنبه تاریخ  30/6/1400

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح چهارشنبه   تاریخ 31/6/1400

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 674.679.500 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ؛آدرس: اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

 

کلید واژه ها: مناقصه عمومی انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۴ )

نظر شما :