مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی اراک (۳۵-۱۴۰۰) نوبت دوم

۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۸ کد : ۲۰۹۷۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۴۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی اراک (۳۵-۱۴۰۰) نوبت دوم

­فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافت مرکزآموزشی درمانی آیت ا... طالقانی اراک (35-1400) نوبت دوم

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان آیت ا... طالقانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه  روز سه شنبه  تاریخ 20/7/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز شنبه مورخ 24/7/1400 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز سه شنبه مورخ 04/08/1400 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روزچهارشنبه  مورخ 05/08/1400 می باشد.

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  809.950.655 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران می باشد.

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  .  تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافت مرکزآموزشی درمانی آیت ا... طالقانی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۱ )

نظر شما :