مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۵ کد : ۲۰۹۷۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۴۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) اراک  (36-1400)

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی انجام حمل و نقل درون شهری و برون مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه از تاریخ  21/07/1400می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت : تا روز دوشنبه تاریخ 26/07/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصات :  روز شنبه 08/08/1400

زمان بازگشایی پاکت های مناقصات : ساعت 9 صبح  یکشنبه  تاریخ 09/08/1400

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:   371.160.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۱ )

نظر شما :