مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان فراهان

۱۷ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۰ کد : ۲۱۵۵۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۱۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان فراهان

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان فراهان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه  تاریخ  11/08/1400می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ 15/08/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه  تاریخ  25/08/1400

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  26/08/1400  

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  527.616.000 ریال

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان فراهان مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۳ )

نظر شما :