مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک

۱۹ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۵ کد : ۲۱۶۰۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۰۴
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 18/08/1400می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  تا روز شنبه   تاریخ  22/08/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز  سه شنبه   تاریخ  02/09/1400

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  03/09/1400

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  530.493.750 ریال  

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۳ )

نظر شما :