مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک-نوبت دوم

۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۶ کد : ۲۱۹۹۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۳۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب  پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک-نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب  پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 03/09/1400می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز یکشنبه   تاریخ 07/09/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روزچها شنبه   تاریخ  17/09/1400

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز شنبه   تاریخ  20/09/1400

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  530.493.750 ریال  

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :