فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره شهرستان محلات (۴۸-۱۴۰۰ ) نوبت دوم

۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۴ کد : ۲۲۱۹۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۹۳
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره شهرستان محلات  (۴۸-۱۴۰۰ ) نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان محلات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  10/09/1400می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز یکشنبه  تاریخ 14/09/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز چهارشنبه  تاریخ 24/09/1400

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح روز شنبه   تاریخ  27/09/1400

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.049.117.571 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی(ره) محلات مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۱ )

نظر شما :