مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک

۱۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۸ کد : ۲۲۴۴۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۱۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  17/09/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  تا روز شنبه   تاریخ  20/09/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه: روز سه شنبه  تاریخ  30/09/1400

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  01/10/1400

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  1.436.144.000 ریال  

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :