مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۶ کد : ۲۲۵۰۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۱۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای  تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) مورد نیازخود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاریخ 21/09/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ 27/09/1400 است

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز سه شنبه تاریخ 07/10/1400 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه مورخ 08/10/1400 می باشد.

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :   850.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۱ )

نظر شما :