مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و امور حمل و نقل پرسنل بیمارستان امیرکبیر اراک

۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۲۶۵۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۲۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و امور حمل و نقل پرسنل بیمارستان امیرکبیر اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب  پرسنل و امور حمل و نقل بیمارستان امیرکبیر اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 28/09/1400می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز چهارشنبه  تاریخ 01/10/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز شنبه  تاریخ   11/10/1400

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز  یکشنبه  تاریخ  12/10/1400

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  849.515.000 ریال

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب و حمل و نقل پرسنل بیمارستان امیرکبیر اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۱ )

نظر شما :