فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت های اولیه سلامت ( PHCشهری ) مرکز بهداشت شهرستان اراک ۱۴۰۰- نوبت دوم

۰۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۴ کد : ۲۲۷۳۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۵۱
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت های اولیه سلامت ( PHCشهری ) مرکز بهداشت شهرستان اراک ۱۴۰۰- نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک در سال 1400-1401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور  و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  01/10/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه روز شنبه مورخ  04/10/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه مورخ  14/10/1400

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 9 صبح  روز چهارشنبه مورخ  15/10/1400

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 12.845.266.342ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مدیریت امور حقوقی و قراردادها


( ۱ )

نظر شما :