فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت های اولیه سلامت ( PHCشهری) شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند-نوبت دوم

۰۷ دی ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۳ کد : ۲۲۸۸۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۱۲
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت های اولیه سلامت ( PHCشهری) شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند-نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند در سال 1400-1401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 06/10/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت روز شنبه  مورخ  11/10/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه مورخ  21/10/1400

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح  روز چهارشنبه  مورخ  22/10/1400

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.236.708.036 ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۱ )

نظر شما :