مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری دانشگاه علوم پزشکی اراک - نوبت دوم

۱۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۶ کد : ۲۳۰۵۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۴۱
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری دانشگاه علوم پزشکی اراک - نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) مورد نیازخود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 11/10/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز چهارشنبه  تاریخ 10/15/ 1400 است

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه :  روز  شنبه تاریخ 25/10/1400می باشد.

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز یکشنبه مورخ 26/10/1400می باشد.

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :   1.050.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :