مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مخازن ، مبدل ها و تجهیزات جانبی موتورخانه بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۴ کد : ۲۳۲۳۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۶۸
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید  مخازن ، مبدل ها و تجهیزات جانبی موتورخانه بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  خرید خرید  مخازن ، مبدل ها  و تجهیزات جانبی موتورخانه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir  

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.                                        تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 21/10/1400  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  ساعت 19 روز  شنبه  تاریخ  25/10/1400

مهلت ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه و ارزیابی کیفی : روز سه شنبه تاریخ  05/11/1400

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9  صبح روز  چهارشنبه تاریخ  06/11/1400

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی الکترونیکی پاکت ها حضور بهم رسانند.  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.500.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:  آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252-

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021  

  دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مخازن ، مبدل ها و تجهیزات جانبی موتورخانه بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :