مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی محوطه ومراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۴ کد : ۲۵۹۹۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۸۴
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی محوطه ومراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی محوطه ومراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)   (8-1401)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدماتی محوطه ومراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)  در سال 1401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.     تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 12/02/1401

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا روز  یکشنبه مورخ 18/02/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز  چهارشنبه  28/02/1401

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز شنبه تاریخ  31/02/1401

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 682.186.810 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی محوطه ومراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۴ )

نظر شما :