مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصر(عج) اراک

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۸ کد : ۲۶۰۳۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۸۹
مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصر(عج) اراک

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصر(عج) اراک (9- 1401)

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصر(عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  18/02/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  تا  روز  چهارشنبه   تاریخ  21/02/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی  مناقصه :  روز چهارشنبه  تاریخ   04/03/1401

زمان بازگشایی پاکت های الف  مناقصه : ساعت  10 روز شنبه   تاریخ  07/03/1401

جلسه توجیهی ضروری با متقاضیان شرکت در مناقصه در تاریخ یکشنبه  25/02/1401 ساعت 10 در دفتر ریاست بیمارستان برگزار می شود .

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  5.481.543.562  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران است.

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ وتوزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک


( ۴ )

نظر شما :