مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان فرهنگ خسروانی شهرستان فراهان

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۰ کد : ۲۷۲۰۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۲۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای  تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان فرهنگ خسروانی شهرستان فراهان

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه مواد و طبخ و توزیع غذای بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 30/03/1401

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه  تاریخ 02/04/1401  

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز یکشنبه   تاریخ  12/04/1401

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح  دوشنبه  تاریخ  13/04/1401

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  836.400.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان فرهنگ خسروانی شهرستان فراهان مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :