مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

۰۷ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۹ کد : ۲۷۴۳۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۲۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  07/04/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز یکشنبه   تاریخ 12/04/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز چهارشنبه   تاریخ   22/04/1401

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز  شنبه   تاریخ  25/04/1401

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  6.081.501.861 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  .  تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :