مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند - نوبت سوم

۱۴ تیر ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۲ کد : ۲۷۵۸۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۴۵
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند - نوبت سوم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند  در سال 1401  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس     www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  13/04/ 1401می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  تا روز  پنجشنبه  مورخ   16/04 /1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز یکشنبه مورخ  26/04/ 1401

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10  صبح  روز سه شنبه مورخ  28 /04 /1401

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : . 1.427.526.000 ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیتهای امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک


نظر شما :