مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک در ﺳﺎل ۱۴۰۱ -۱۴۰۲

۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۲ کد : ۳۱۶۲۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۰۳
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک در ﺳﺎل ۱۴۰۱ -۱۴۰۲

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها


نظر شما :