مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دلیجان در ﺳﺎل ۱۴۰۱ -۱۴۰۲

۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۴ کد : ۳۱۶۴۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۸۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دلیجان در ﺳﺎل ۱۴۰۱ -۱۴۰۲

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دلیجان دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها


نظر شما :