دسترسی به بخش های مرتبط با اداره حقوقی

تعداد بازدید:۱۲۵۶

کارشناسان امور حقوقی : 

 

آقای بالی بیگی 

داخلی 2216 

آقای فرجی 

داخلی 2216 

آقای باریکا 

داخلی 2216 

خانم صادقی

2216

آقای فرجی

2216

ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول سمت چپ - مدیریت حقوقی و قراردادها 

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۹