بازدید از مرکز آموزش مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر(عج)

۰۷ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۲ کد : ۱۲۹۳۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۸
بازدید از مرکز آموزش مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر(عج)

در ادامه بازدید های مدیر آمار و فناوری از مراکز تابعه در تاریخ 6 / 8 / 1399 سه شنبه از ساعت 11 الی 13 آقای مهندس عظیمی باتفاق کارشناس گروه زیرساخت آقای مهندس مویدی از امکانات زیر ساختی دستیاران و اینترنها در محل پاویون بازدید بعمل آوردند .این بازدید که به همراهی کارشناس محترم فناوری مرکز آقای مهندس رجبی انجام شد ازمحل پاویون دستیاران آقا شروع شد ودرادامه درپاویون دستیاران خانم ومذاکره با ایشان ومشکلات  عنوان شده ادامه یافت وازنزدیک نوع دسترسی وزیرساخت پاویون ها بررسی شد وسپس درپاویون اینترنها نیز بازدیدشد .درپایان با توجه به مشکلات وتعداد دستیاران واینترنها ومحل پاویون برآورد قیمت انجام شد مقرر شد طی مکاتبه با ریاست بیمارستان جهت اعتبار پیگیری انجام شود.
بازدید درساعت 13 به پایان رسید .

کلید واژه ها: بازدید بیمارستان ولیعصر


نظر شما :