اخبار

ابلاغ سند فنی کسب و کار الکترونیک فرم تریاژ به همراه فرم مربوطه

ابلاغ سند فنی کسب و کار الکترونیک فرم تریاژ به همراه فرم مربوطه و فایل اکسل کدینگ مورد استفاده در فرم جهت پیاده سازی در سامانه اطلاعات بیمارستانی به شرکت های تولید کننده نرم افزارهای بیمارستانی HIS

ادامه مطلب