بازدید از مرکز بهداشت شهرستان اراک

۰۷ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۲ کد : ۱۸۳۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۸
نویسنده خبر: زهرا رضایی
بازدید از مرکز بهداشت شهرستان اراک

طی پایشهای آماری در بازدیدهای سال جاری در تاریخ 5/4/1400 از مرکز بهداشت شهرستان اراک و تشکر از خانم کودزری رابط آماری این مرکز در همکاری با مرکز آمار ستاد کلیه نیرو های این مرکز نفر به نفر چک شد و در انتها فرم های تسهیلات وزارتخانه که به تفکیک رسته فرم نیروهای بهداشتی و فرم نیروهای غیر بهداشتی و 2 فرم دیگر بود تکمیل گردید که حاصل نهایی آن به شرح ذیل می باشد: 
نیروی پیراپزشک زن 272      نیروی های پشتیبانی زن 27 نفر
نیروی پیراپزشک مرد 66        نیروی پشتیبانی مرد 61 نفر       پزشکان 60 نفر 
 

زهرا رضایی

نویسنده خبر

کلید واژه ها: پایش بازدید مرکز بهداشت اراک


نظر شما :