گزارش بازدید و پی گیری راه اندازی گزارشات الکترونیکی تصاویر MRI از طریق سیستم پکس بیمارستان امیرکبیر مورخ ۹۸/۳/۱۸

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۶ کد : ۴۵۳۱ اخبار
تعداد بازدید:۸۰۸
گزارش بازدید و پی گیری راه اندازی گزارشات الکترونیکی تصاویر MRI از طریق سیستم پکس بیمارستان امیرکبیر مورخ ۹۸/۳/۱۸

با توجه به هماهنگی انجام شده با مسئول محترم ای تی بیمارستان امیرکبیر و هماهنگی با کارشناس محترم شرکت مارکو پکس روی کامپیوتر های موجود در بخش MRI بیمارستان TEMPLATE گزارشات تعریف گردید که قرارشد با دسترسی مستقیم  شرکت به کامپیوتر های مذکور امکان استفاده گزارشات دیجیتالی MRI  برای تمامی کاربران بیمارستان فراهم گردد.

کلید واژه ها: بیمارستان امیرکبیر MRI