بیانیه توافق سطح خدمات

تعداد بازدید:۶۷۲۶

 این تارنما مجهز به امکان دریافت درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش اداره بازرسی و پاسخگویی شکایات، و تکمیل فرم درج شکایات است.
جهت بهره مندی از خدمات تفکیک شده هر بخش، به وبگاه مربوطه (مانند: بیمارستان، دانشکده، معاونت و...) مراجعه نمایید.
پاسخگوئی : عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان .
شکایات : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی .
استاندارد : حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکایات .

 اهداف پاسخگوئی به شکایات : 
- ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع .
- افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع .
- توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات .
- سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی ، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله .
- تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش .
- آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات .
- کاهش میزان شکایات .
- پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان .
وظایف پاسخگوئی به شکایات : 
1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه .
2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی .
3- بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور .
4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی .
5- جمع بندی شکایت و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۷