اخبار اصلی

تشخیص به موقع و سریع ویروس کرونا در روند درمان و بهبود تاثیر بسزایی دارد

تشخیص به موقع و سریع ویروس کرونا در روند درمان و بهبود تاثیر بسزایی دارد

استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی(عضو گروه پاسخ سریع وزارت بهداشت) گفت: در مرحله اول تشخیص به موقع و صحیح ویروس کرونا از طریق تجهیزات آزمایشگاهی امری مهم است.

ادامه مطلب