مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
7بوشهرخیابان شکری جنب درمانگاه  شهدای مرکز گسترشآقای اکبری33330742
27لاهیجان33326062
28لرستانمیدان 22بهمن پشت اداره ارشاد بلوک 11آقا ی کمالی33243227- 32432273
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی33132720-33132333
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی33112237
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند33044005- 33044055
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی32395260
24گرگانفلکه کریمی خیابان گلها  انتهای گلبرگ یکم مرکز آموزشیآقای سلیمانی32251732
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده32190845
3ارومیهخیابان بنی هاشم بلوار شیخ شلتوتآقای حسین پور31937103 -31937104 -9143488367
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.